Všeobecné obchodní podmínky

 Společnost APRA s.r.o., se sídlem Námestie SNP 6, Bratislava, PSČ: 811 06, IČO: 47 187 620, společnost zapsaná v Obchodním registru, vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl: Sro, vložka číslo: 89897/B, e-mail: odskodne@apra.eu. Společnost je plátcem DPH. Název a adresa orgánu dozoru, nebo dohledu: Inspektorát Slovenské obchodní inspekce pro Bratislavský kraj, Prievozská 32 P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

Společnost APRA s.r.o., se sídlem Námestie SNP 6, Bratislava, PSČ: 811 06, IČO: 47 187 620, společnost zapsaná v Obchodním registru, vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl: Sro, vložka číslo: 89897/B, e-mail: odskodne@apra.eu. Společnost je plátcem DPH. Název a adresa orgánu dozoru, nebo dohledu: Inspektorát Slovenské obchodní inspekce pro Bratislavský kraj, Prievozská 32 P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

 I

 Úvodní ustanovení

 

1.1  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“ nebo „VOP”) společnosti APRA s.r.o., (dále jen „Poskytovatel”) upravují vzájemná práva a povinnosti Klienta jako objednavatele a společnosti APRA s.r.o. jako Poskytovatele při zastupování Klienta společností APRA s.r.o. ve věci uplatňování kompenzací, jakož i ostatních nároků Klienta jako cestujícího v letecké dopravě vůči leteckým přepravcům, a to vzniklých na základě Nařízení (ES) 261/2004, nebo poskytovaní dalších doplňkových služeb ze strany společnosti APRA s.r.o. pro Klienta (dále jen „Služba“).

1.2. Poskytovatel si může s Klientem individuálně dojednat písemně odchylná ujednání od těchto VOP, které mají přednost před těmito VOP.

II

Vymezení základních pojmů

 

Definice základních pojmů, používaných v těchto VOP:

“Důvěrné informace” představují jakékoliv informace, které nejsou veřejně přístupné, a/nebo které některá strana označí jako důvěrné, nebo takové informace, se kterými se má nakládat, vzhledem k okolnostem známým druhé straně při poskytnutí informací, jako s důvěrnými.

„Formulář“ znamená formulář k vyplnění údajů potřebných pro uplatnění Nároků Klienta, tedy pro řádné plnění předmětu Služby Poskytovatelem. Formulář je možno vyplnit přímo na webové stránce Poskytovatele, nebo vyplněný a podepsaný zaslat na email Poskytovatele uvedený v hlavičce v úvodu těchto VOP.

„Klient” představuje fyzickou osobu, která jako cestující v letecké přepravě má nárok na kompenzaci od leteckých společností podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 261/2004 v platném znění, a která se ve smyslu těchto VOP dohodla na poskytnutí Služby Poskytovatelem ve smyslu těchto VOP odesláním Formuláře Klientovi.

„Nárok” znamená nárok Klienta jako cestujícího v letecké přepravě na kompenzaci od leteckých společností podle Nařízení Evrópského Parlamentu a Rady č. 261/2004, v platném znění, a v souladu s VOP.

„Odměna” představuje odměnu Poskytovatele za úspěšné vymožení Nároků Klienta nebo jejich části, tedy že povinná letecká společnost Nárok Klienta nebo jeho část uhradí. Odměna Poskytovateli přináleží jako podílová odměna z každé přijaté platby na Účet při plnění předmětu Služby, a to:

 1. a) V případě mimosoudního vymožení Nároku ve výšce 25 % ze sumy uhrazeného Nároku, nebo jeho části + DPH
  b) V případě vymožení Nároku soudní cestou ve výšce 30 % ze sumy uhrazeného Nároku, nebo jeho části + DPH

„Pracovní doba” znamená čas od 09:00 do 18:00 každý pracovní den.

„Pracovní den” představuje dny od pondělí do pátku, kromě dnů pracovního klidu.

“Právní předpisy o ochraně osobních údajů” představuje jakoukoliv právní úpravu, kterou se v SR aplikují směrnice Evropského parlamentu a Rady, Směrnice 95/46, Směrnice 2002/58 a Směrnice 2006/24 a případně i jiné právní předpisy, které se vztahují na ochranu nebo zpracování osobních údajů, zejména Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Zákon o ochraně osobních údajů“).

„Služba” představuje službu Poskytovatele, kterou poskytuje pro Klienta v souladu s těmito VOP, a to zastupování Klienta ve věci uplatňování kompenzace, jakož i ostatních nároků Klienta jako cestujícího v letecké přepravě vůči leteckým přepravcům, a to vzniknutých na základě Nařízení (ES) 261/2004, nebo poskytování dalších doplňkových služeb ze strany Poskytovatele pro Klienta.

„Žádost“ znamená žádost Zájemce o předběžné posouzení nároku na odškodnění jako cestujícího v letecké přepravě od leteckých společností podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 261/2004.

“Účet“ znamená bankový účet zřízený Poskytovatelem. Jsou z něj Klientovi vypláceny vymahatelné Nároky, nebo jejich části dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 261/2004, v platném znění a ostatní výdaje v souladu s podmínkami těchto VOP, pokud je letecká společnost poukáže Poskytovateli.

„Webová stránka Poskytovatele“ znamená internetovou stránku www.apra.eu, www.apra.eu/cz, www.apra.sk

„Zájemce“ znamená fyzickou osobu, která má zájem o poskytnutí Služby a která zašle Poskytovateli Žádost.

„Smlouva“ znamená smlouvu o poskytnutí Služby, kterou se Poskytovatel zavazuje zastupovat Klienta ve věci uplatnění kompenzací dle těchto VOP a Klient se zavazuje zaplatit za úspěšné vymožení nároků Klienta, nebo jejich části Poskytovateli odměnu.

 

III

Obecné ustanovení

 

3.1 Poskytovatel se zavazuje až po / do doby ukončení poskytování Služby ve smyslu těchto VOP, jednat jménem Klienta v rámci plnění předmětu Služby za účelem uspokojení Nároků Klienta, s čímž Klient vysloveně souhlasí.

3.2 Poskytovatel při poskytování Služby neposkytuje Klientovi záruku, že jeho Nároky budou uspokojeny, a to ani jen zčásti.

3.3 Poskytovatel negarantuje výšku vymožitelné částky a délku doby vymáhání Nároků Klienta.

3.4 Klient výslovně souhlasí, aby Poskytovatel přijal jakékoliv finanční plnění Nároků, nebo jejich částí, v souvislosti s plněním předmětu Služby na Účet.

3.5 S ohledem na poskytování Služby je Poskytovatel v souladu s těmito VOP oprávněný odečíst si odměnu z vymožené částky Nároků Klienta od leteckých společností po připsání sumy na Účet.

3.6 Klient bere na vědomí, že jakákoliv komunikace s Poskytovatelem je možná v Pracovních dnech v Pracovní době.

 

IV

Objednávka Služby

 

4.1 Na webové stránce Poskytovatele umístněné na internetové adrese www.apra.eu, www.apra.eu/cz, www.apra.sk vyplní Zájemce Žádost o Služby Poskytovatele. Údaje uvedené Zájemcem v Žádosti jsou Poskytovatelem považované za správné. Zájemce je povinen uvést v Žádosti pravdivé údaje.

4.2 V návaznosti na doručení Žádosti Poskytovateli ji tento vyhodnotí a v případě, že se Žádost bude jevit jako oprávněná, zašle Poskytovatel na e-mail, uvedený Zájemcem v Žádosti, závazný Formulář, resp. požádá Zájemce o vyplnění Formuláře přímo na webové stránce Poskytovatele. Zájemce řádně, úplně a pravdivě vyplní Formulář, který po kompletním vyplnění potvrdí a odešle. V případě vyplnění Formuláře zaslaného emailem, Klient tento Formulář, řádně vyplněný a podepsaný, zašle naskenovaný na e-mail Poskytovatele, nebo poštou na jeho korespondenční adresu v místě sídla Poskytovatele. Odesláním vyplněného Formuláře jakoukoliv formou Poskytovateli Zájemce souhlasí s těmito VOP, s nimiž se předem řádně obeznámil. Doručením řádně vyplněného Formuláře Poskytovateli je Služba Zájemcem řádně a závazně objednaná, Zájemce se stává Klientem, a Poskytovatel a Klient jsou vázaní těmito VOP. Poskytovatel potvrdí doručení vyplněného Formuláře Klientovi na email uvedený ve Formuláři. Odeslání vyplněného Formuláře ve smyslu tohoto bodu Poskytovateli se považuje za závaznou objednávku Služby u Poskytovatele Klientem a Smlouva o poskytnutí služby za uzavřené. Po doručení Formuláře bude tato objednávka zaevidována v systému Poskytovatele pod jedinečným číslem, pod kterým jej bude možné vždy dohledat. Klient bere na vědomí, že úspěšné vymáhání kompenzace od letecké společnosti trvá nejméně 6 týdnů v ojedinělých případech i více jak 12 měsíců.

4.3 Klient souhlasí s tím, že Poskytovatel může začít s poskytovaním Služby podle těchto VOP okamžite po doručení řádně a úplně vyplněného Formuláře Poskytovateli.

4.4 Údaje uvedené Klientem ve Formuláři budou použity jen za účelem plnění předmětu Služby Poskytovatelem a v souladu s těmito VOP.

4.5 Klient prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje ve Formuláři, jakož i jakékoliv jiné informace poskytnuté v čase trvání Služby, jsou pravdivé.

 

V

Práva a povinnosti Klienta a Poskytovatele

 

5.1 Poskytovatel se zavazuje:

5.1.1 postupovat při zařizování záležitosti Klienta s odbornou péčí, v souladu se zájmy Klienta, které jsou mu známé, nebo mu musely být známé, a podle pokynů Klienta,

5.1.2 podávat Klientovi na jeho požádání zprávy o stavu a vývoji vymáhání Nároků Klienta,

5.1.3 chránit práva a oprávněné zájmy Klienta, konat svědomitě a čestně, důsledně využívat všechny zákonné prostředky a uplatňovat jakékoli prostředky, které pokladá za prospěšné pro Klienta,

5.1.4 po ukončení Služby bez zbytečného odkladu vrátit Klientovi jakékoli doklady, které od něho převzal v souvislosti s předmětem Služby.

5.2 Poskytovatel je oprávněný:

5.2.1 vyžádat si od Klienta jakékoli stanovisko, podklady, nebo informace související s plněním předmětu Služby;

5.2.2 vykonávat předmět Služby sám nebo prostřednictvím třetí osoby. V případě použití třetí osoby zodpovídá Poskytovatel Klientovi tak, jako kdyby předmět Služby vykonával sám.

5.3 Klient se zavazuje:

5.3.1 zaplatit Poskytovatelovi odměnu dle podmínek uvedených v bodě VIII. těchto VOP,

5.3.2 nevyjednávat v čase trvání právního vztahu ve smyslu těchto VOP s leteckými společnostmi přímo, bez oznámení Poskytovateli; vymáhání Nároků Klienta nebo jejich části v důsledku přímé činnosti Klienta nemá vliv na snížení odměny Poskytovatele;

5.3.4 nepověrit v čase trvání poskytování Služby ve smyslu těchto VOP jinou osobu činností stejnou, nebo obdobnou jako je Služba podle těchto VOP; vymáhání Nároků Klienta nebo jejich části v důsledku přímé činnosti Klienta nemá vliv na snížení odměny Poskytovatele;

5.3.5 poskytnout Poskytovateli jakoukoli součinnost potřebnou při výkonu předmětu Služby.

 

VI

Reklamace

 

6.1 Klient bere na vědomí, že Poskytovatel není oprávněn uznávat, ani zařizovat jakékoli reklamace klienta, kterou se týkají letecké dopravy, či souvisejících služeb, protože je neposkytuje.

6.2 Klient je oprávněn reklamovat Služby, které poskytne Poskytovatel – u Poskytovatele buď osobně na adrese sídla Poskytovatele: Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava, nebo emailem na emailové adrese odskodne@apra.eu. Pokud klient uplatní reklamaci, Poskytovatel vyřídí reklamaci klienta nejpozději do 30 dní od uplatnění reklamace.

 

VII

Splnomocnění a oprávnění

7.1 Klient doručením Formuláře Poskytovateli splnomocňuje Poskytovatele k zastupování Klienta při jakýchkoliv úkonech v rámci výkonu předmětu Služby. Klient je povinný udělené splnomocnění držet v platnosti v čase trvání vztahu mezi Poskytovatelem a Klientem, založeném ve smyslu těchto VOP. Klient současně splnomocňuje Poskytovatele k přijetí jakýchkoliv pladeb od leteckých společností uhrazených za účelem uspokojení Nároků Klienta, nebo jejich částí na Účet.

7.2 Jakmile pro kteroukoliv z činností Poskytovatele při plnění předmětu Služby bude zapotřebí osobní splnomocnění, je Klient povinen ho Poskytovateli na jeho výzvu dodat bez zbytečného odkladu.

 

VIII

Odměna Poskytovatele

 

8.1 Poskytovateli za výkon předmětu Služby patří odměna jen v případě, že dojde k úspešnému vymáhání Nároků Klienta, nebo jejich části, tedy že povinná letecká společnost Nárok Klienta, nebo jeho část uhradí. Odměna Poskytovateli náleží jako podílná odměna z každé přijaté platby při plnění předmětu Služby, a to ve výšce 25 % ze sumy uhrazeného Nároku, nebo jeho části na Účet + DPH u mimosoudního vymožení Nároku a 30 % ze sumy uhrazeného Nároku, nebo jeho části na Účet + DPH u vymožení Nároku soudní cestou. (dále jen “odměna”)

8.2 Poskytovatel je povinný nejpozději do pěti (5) dnů od přijetí platby od letecké společnosti v souvislosti s plněním předmětu Služby, týkajících se Nároků Klienta, tuto platbu sníženou o odměnu Poskytovatele převést z Účtu na bankovní účet Klienta uvedený ve Formuláři. Klientovi tudíž bude vyplacena suma vymožených Nároků snížená o odměnu Poskytovatele.

8.3 V případě, že letecká společnost z různých důvodů poukáže platbu související s Nárokem Klienta přímo na účet Klienta, nebo na jiný účet, který Klient letecké společnosti poskytl, Klient je povinný Poskytovatele o této skutečnosti informovat nejpozději do pěti (5) dní od této skutečnosti, a následně na základě faktury vystavené Poskytovatelem poukázat Odměnu ve výšce dle bodu 8.1 na Poskytovatelův účet v dobé splatnosti uvedené na faktuře.

8.4 Všechny náklady, které Poskytovatel vynaloží při plnění předmětu Služby, jsou zahrnuty v odměně. Poskytovatel nepožaduje poskytnutí přídavku na náklady související s předmětem Služby.

8.5 Klient bere na vědomí, že Poskytovateli v souvislosti s plněním předmětu Služby vznikají náklady. V případě, že Klient bez vážného důvodu oznámí Poskytovateli, že od smlouvy odstupuje po uplynutí 14-denní lhůty ode dne uzavření, je povinen nahradit náklady, které Poskytovateli vznikly.

8.6 V případě nutnosti řešení Nároků Klienta soudní cestou, si Poskytovatel s Klientem dojednají podmínky poskytnutí Služby osobně.

 

iX

Zánik Smlouvy

 

9.1 Smlouva zanikne:

9.1.1 Dohodou. K této dohodě dojde elektronicky odesláním žádosti o ukončení poskytování Služby ze strany Klienta, nebo ze strany společnosti APRA s.r.o. a elektronickou akceptací druhé strany. V okamžiku doručení akceptace druhé straně dojde k zániku smlouvy.

9.1.2 Výpovědí. K výpovědi ze strany Klienta, nebo ze strany společnosti APRA s.r.o. (i bez uvedení důvodu) dojde elektronicky na email Poskytovatele, resp. Klienta, nebo poštou na korespondenční adresu v místě sídla Poskytovatele, nebo poštou na adresu bydliště Klienta. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po odeslání výpovědi druhé straně. Pro případ výpovědi ze strany Klienta se použije ustanovení bodu 8.4 těchto VOP,

9.1.3 Odstoupením od smlouvy ze strany společnosti APRA s.r.o., pokud Klient porušil jakoukoli povinnost ustanovenou v těchto VOP, a Klient si ji nesplní ani v dodatečné lhůtě, ne delší než 5 dnů, nabídnuté mu Poskytovatelem. Pro odstoupení od Smlouvy ze strany společnosti APRA s.r.o. se použije ustanovení bodu 7.4 těchto VOP přiměřeně.

9.1.4 Smlouva zaniká i v případě, že Poskytovatel informuje Klienta o skutečnosti, že Nárok není vymahatelný.

9.1.5 Vymožením Nároků Klienta a jejich poukázáním z Účtu na účet Klienta po odečtení odměny Poskytovatele.

9.1.6 Vymožením Nároků Klienta a poukázáním Poskytovatelovi Odměny na Účet, pokud nebyl poukázán na Účet leteckou společností

9.2 Současně po ukončení poskytování Služby bude Klientovi oznámeno, že poskytování Služby je ukončeno.

9.3 Klient je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od Smlouvy do 14 dní ode dne uzavření Smlouvy, tj. ode dne doručení vyplněného formuláře Poskytovateli. V případě, že Klient má zájem od Smlouvy odstoupit, obeznámí Poskytovatele o tomto skutku buď emailem na emailové adrese: odskodne@apra.eu, nebo telefonicky na telefonním čísle. Následně Poskytovatel obratem pošle emailem Klientovi formulář na odstoupení od Smlouvy. Klient tento vyplněný formulář pošle emailem Poskytovateli.

9.4 Pokud se má na základně Smlouvy začít poskytování Služby před uplynutím lhůty na odstoupení od Smlouvy, nebo pokud Klient o poskytování Služby před uplynutím lhůty na odstoupení od Smlouvy požádá, Poskytovatel poučí Klienta:

 1. a) o tom, že udělení souhlasu o začátku poskytování Služby před uplynutím lhůty na odstoupení od Smlouvy ztrácí právo na odstoupení od Smlouvy a
 2. b) vyžádat od Klienta výslovný souhlas se začátkem poskytování Služby před uplynutím lhůty na odstoupení od Smlouvy a vyhlášení o tom, že Klient byl řádně poučen dle písmena a, tohoto článku. Klient uvedené vyhlášení odešle Poskytovateli emailem na emailovou adresu: odskodne@apra.euv následném znění: „Já [jméno, příjmení Klienta], tímto uděluji Poskytovateli souhlas se začátkem poskytování Služby před uplynutím lhůty na odstoupení od Smlouvy. Beru na vědomí, že udělením tohoto souhlasu ztrácím po úplném poskytnutí Služby právo na odstoupení od Smlouvy“.

 

X

 Ochrana osobních údajů

10.1 Poskytovatel tímto oznamuje Klientovi, že ve smyslu ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů v znění pozdějších předpisů bude poskytovatel, jako i provozovatel v procesu poskytování služeb zpracovávat osobní údaje Klienta bez jeho souhlasu jako dotčené osoby, jestliže zpracovávání osobních údajů Klienta bude vykonávané za účelem získání plnění pro Klienta ze smlouvy uzavřené mezi Klientem a leteckým dopravcem (resp. cestovní kanceláří) a nároků z ní vyplívajících, a to na základě výslovného zplnomocnění od Klienta. Klient bere na vědomí, že osobní údaje jím poskytnuté, budou ze strany Poskytovatele dále poskytnuté příslušnému leteckému dopravci, nebo cestovní kanceláři na účely získání plnění.

10.2 Klient v předsmluvních vztazích mezi Poskytovatelem a Klientem a následně při získání plnění vyplývajícího z přepravní smlouvy, či jiné smlouvy, jejíž smluvní stranou je Klient, uvádí zpravidla svoje jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, telefonický kontakt a e-mailovou adresu kontaktní osoby. V některých případech může letecká společnost, či cestovní kancelář, zažádat o dodatečné doplnění dalších údajů. V případě uvedení nepravdivých, resp. neúplných údajů, nenese Poskytovatel žádnou zodpovědnost za škody, které by Klientovi vznikly.

10.3 Klient udělením zplnomocnění potvrzuje Poskytovateli, že je obeznámený se zněním v ust. § 10 ods. 3 písm b) zákona č. 122/2013 Z.z., že poskytovatel zpracuje a uschová jeho osobní údaje, především ty, které jsou uvedené výše, nebo které jsou potřebné k činnosti APRA v souvislosti s poskytnutím Služeb.

10.4 Poskytovatel prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude konat způsobem, který neodporuje zákonu na ochranu osobních údajů, ani jiným všeobecně závazným právním předpisům a ani je nebude obcházet.

10.5 Klient souhlasí s tím, aby poskytovatel prověřil zpracováním osobních údajů zprostředkovatele. Klient souhlasí s mezinárodním tokem svých osobních údajů, výlučně pro potřeby poskytnutí Služeb Poskytovatelem.

10.6 Klient tímto uděluje Poskytovateli souhlas s kopírováním a skenováním úředních dokladů potřebných pro ověření a potvrzení údajů poskytnutých Klientem Poskytovateli.

10.7 Klient prohlašuje a v plném rozsahu zodpovídá za to, že veškeré uvedené údaje jsou úplné a pravdivé. Klient rovněž prohlašuje, že si je vědomí důsledků, vyplývajících z uvedení nepravdivých údajů, obzvlášť skutečnosti, že by takovéto jednání mohlo být klasifikované jako trestný čin, nebo by mohlo být důvodem pro odmítnutí poskytnutí plnění ze strany leteckého dopravce, cestovní kanceláře a jiného povinného subjektu.

10.8 Klient má právo na základě písemné žádosti od Poskytovatele vyžadovat:

 1. a) potvrzení, zda jsou, nebo nejsou údaje o jeho osobě zpracovávány,
 2. b) účel zpracovávání osobních údajů,
 3. c) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracovávaní svých osobních údajů v informačním systému a o jeho stavu v rozsahu:
 4. i) identifikační údaje Poskytovatele,
 5. ii) identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, jestliže Poskytovatel při získávání osobních údajů nepostupuje podle § 8 z.č. 122/2013 Z.z.,
 6. d) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého získal jeho osobní údaje na zpracovávání,
 7. e) ve všeobecně srozumitelné formě odpis jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracovávání,
 8. f) doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracovávání osobních údajů potřebných pro Klienta na zaručení jeho práv a právem chráněných zájmů v rozsahu především
 9. i) poučení o dobrovolnosti, nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; jestliže Poskytovatel získává osobní údaje Klienta na základě souhlasu Klienta podle § 11 z.č. 122/2013 Z.z., oznámí i čas platnosti souhlasu, a pokud povinnost Klienta poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonávaného právně závazného aktu Evropské Unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská Republika vázaná, nebo zákona, Poskytovatel oznámí Klientovi právní základ, který jí tuto povinnost ukládá a upozorní jej o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,
 10. ii) informace o třetích stranách, pokud se předpokládá, nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté,

iii) okruh příjemců, pokud se předpokládá, nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněné,

 1. iv) formu zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněné,
 2. v) třetí krajiny, pokud se předpokládá, nebo je zřejmé, že se do těchto krajin uskuteční přenos osobních údajů,
 3. g) opravu jeho nesprávných, neúplných, nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracovávání,
 4. h) likvidace jeho osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracovávání; pokud jsou předmětem zpracovávání úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
 5. i) likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracovávání, pokud došlo k porušení z.č. 122/2013 Z.z. nebo jiných platných vyhlášek SR.

 

XI

Závěrečné ustanovení

 

11.1 Doručování písemností mezi Poskytovatelem a Klientem se uskutečňuje elektronicky na vzájemně si poskytnuté emailové adresy, nebo poštou. V případě poštových zásílek platí, že písemnosti adresované Poskytovateli se zasílají na adresu uvedenou v záhlaví těchto VOP. V případě poštovních zásilek adresovaných Klientovi se písemnost zasílá na adresu Klienta uvedenou ve Formuláři. Pro elektronické doručování písemností adresovaných Klientovi platí, že pokud Poskytovatel neobdrží chybové hlášení o nemožnosti doručení písemnosti na emailovou adresu Klienta, považuje se písemnost za doručenou dnem nasledujícím po dni prokazatelného odeslání na emailovou adresu Klienta, a to i v případě, že se Klient o písemnosti nedozvěděl. Pro elektronické doručování písemností adresovaných Poskytovateli platí, že písemnost se považuje za nedoručenou do momentu, dokud její přijetí Poskytovatel nepotvrdí Klientovi zpětnou emailovou zprávou. Pro doručování písemností poštou platí, že zásilka se považuje za doručenou pátým dnem ode dne jejího prokazatelného odeslání na adresu Poskytovatele, resp. Klienta jako adresátovi, a to i v případě, že se adresát o písemnosti nedozvěděl. Doručovatelem může být pouze Slovenská pošta, a.s., nebo kurýr.

11.2 Případné spory, týkající se plnění předmětu Služby, nebo související jakýmkoliv způsobem se Službou, podléhají právu Slovenské republiky a budou řešeny Slovenským soudem.

11.3 Klient vyhlašuje, že s obsahem VOP se řádně a podrobně předem obeznámil, přičemž všechny ustanovení jsou mu srozumitelné a v plném rozsahu je akceptuje a cíti se býti jimi vázaný, a to momentem odeslání Formuláře ve smyslu těchto VOP.

11.4 Klient zodpovídá Poskytovateli za škodu způsobenou Poskytovateli uvedením nepravdivých údajů ve Formuláři, nebo poskytnutím jakýchkoliv dalších nepravdivých informácí během doby trvání Služby, nebo porušením povinnosti Klienta ve smyslu těchto VOP.

11.5 Tyto VOP jsou platné a účinné od 10.03.2017